OBRA

A Sumex t’oferim una extensa gamma de productes i materials per la teva obra o reforma, seleccionats d’entre les millors marques del mercat. A més a més, disposem de servei logístic que et simplificarà les tasques de càrrega i transport.

– Geros – Techopan
– Totxanes – Canonades PVC
– Envans – Canals PVC y metàl·liques
– Obra vista – Bastides
– Teules ceràmiques/formigó – Puntals
– Morters – Fustes de seguretat
– Ciment Portland – Taulers
– Caixes de persiana – Regles
– Prefabricat de formigó – Malles de seguretat
– Rocalla – Tendals
– Bigues – Tanques metàl·liques
– Revoltons – Premarcs de fusta
– Àrids – Aïllaments
Disposem de taller propi d’elaboració de ferralla.